به انواع ورزشهایی كه بطور مستمر و طولانی مدت (بیش از 2 دقیقه) طول می*كشند و ضربان قلب در هنگام تمرین كمتر از 70درصد حداكثر ضربان قلب می*باشد تمرینات هوازی و یا زیر بیشینه گفته می*شود. دویدن و پیاده*روی دوچرخه*سواری، شنا در مسافتهای طولانی مدت از انواع تمرینات هوازی هستند. تمرینات هوازی به دو روش صورت می*گیرد: 1ـ روش تداومی 2ـ روش تناوبی(اینتروال) ، در روش تداومی فرد بدون استراحت به تمرین می*پردازد مثلاً 20 دقیقه دویدن پیوسته و بدون استراحت ولی در روش تناوبی فرد مابین تمرین كردن استراحت می*كند. معمولاً زمان استراحت با زمان فعالیت در تمرینات تناوبی هوازی برابر است. به عنوان مثال یك دقیقه دویدن و یك دقیقه استراحت كردن (استراحت فعال مثل راه رفتن) یك تمرین انیتروال هوازی محسوب می*شود. انرژی مورد نیاز برای انجام تمرینات هوازی از گلوكز و چربی تامین می*شود بنابراین برای كاهش چربیی خون و یا كاهش وزن چربی بدن، تمرین هوازی بهترین نوع تمرین است.