تبلیغات
مــعـرفــی کاراتـــه(سبک وادوریو)فرفنی

*بسم الله الرحمن الرحیم ستارگان شرقی دماوند باسلام و عرض ادب وخوش آمد گویی امیدوارم لحظات خوبی را در این وب سپری كنید*فرفنی*
نویسنده و طراحان وب
نظر سنجی فرفنی
شما كدام ورزش را بیشتر می پسندید؟صفحات جانبی فرفنی
پیوندهای روزانه فرفنی

آموزش سه کاتای مورد علاقه ی بنده :

1- پینان شودان.

                    2-پینان ساندان

                                         3-پینان یودان

 
1: (پیان شودان) کاتا شماره ی 1

در کاراته سبک وادوریو  

1- حالت جی احترام گذاشته تغییر حالت به یوی

2- پای چپ به سمت چپ بدن باز شده و داچی ماهامینه است با دست چپ دفاع خارج میزنید و با دست راست دفاع بالا میزنید

3- دست چپ روی سینه جمع شده و دست راست از زیر دست چپ ضربه مشت میزند

4- پای چپ جمع شده و با دست چپ ضربه میزنیم

5- پای راست به سمت راست بدن باز شده و داچی ماهامینه است با دست راست دفاع خارج میزنید و با دست چپ دفاع بالا میزنید

6- دست راست روی سینه جمع شده و دست چپ از زیر دست راست ضربه مشت میزند

7- پای راست جمع شده و با دست راست ضربه میزنیم

8- چرخش از سمت راست همزمان دفاع بیرون با دست راست و مای گیری با پای راست پای راست را زمین میگزاریم

9- چرخش از سمت چپ پای چپ باز شده(پای جلو هست) داچی ماهامینه است و با دست چپ دفاع شوتوکه میزنیم

10- حرکت رو به جلو با پای راست داچی ماهامینه و با دست راست دفاع شوتوکه میزنیم

11- حرکت رو به جلو با پای چپ داچی ماهامینه و با دست چپ دفاع شوتوکه میزنیم

12- حرکت رو به جلو با پای راست داچی زنکودسو و ضربه با دست راست (کف دست باز است و انگشتان به هم چسبیده است ) و کیای وسط کاتا

13-  عقب گرد + 45 درجه پای چپ جلو است داچی ماهامینه و با دست چپ دفاع  شوتوکه را میزنیم

14- حرکت رو به جلو با پای راست داچی ماهامینه  و بادست راست دفاع شوتوکه میزنیم

15- چرخش 90 درجه به سمت راست  داچی ماهامینه با دست راست دفاع شوتوکه میزنیم

16- حرکت رو به جلو با پای چپ داچی ماهامینه  و بادست چپ دفاع شوتوکه میزنیم

17-  چرخش 45 درجه به سمت چپ داچی زنکودسو دفاع بیرون با دست راست

18- مای گیری با پای راست داچی زنکودسو

19- بدون حرکت(درجا ) مشت با دست چپ     داچی زنکودسو

20- بدون حرکت(درجا ) دفاع بیرون با دست چپ     داچی زنکودسو

21- حرکت رو به جلو مای گیری با پای چپ     داچی زنکودسو

22- بدون حرکت(درجا ) مشت با دست راست     داچی زنکودسو

23- حرکت رو به جلو ضربه با پشت دو دست و کیای وسط کاتا

24- عقب گرد + 45 درجه پای چپ جلو داچی زنکودسو دفاع پایین با دست چپ

25- حرکت رو به جلو با پای راست  داچی زنکودسو دفاع بالا با دست راست

26- چرخش 90 درجه به سمت راست داچی زنکودسو دفاع  پایین  با دست راست

27- حرکت رو به جلو با پای چپ  داچی زنکودسو دفاع بالا با دست چپ

28- پایان کاتا حالت یوی .

 

2:  (پینان ساندان) کاتا شماره ی 3 

در کاراته سبک وادوریو

1- حالت جی احترام گذاشته تغییر حالت به یوی

2- به سمت چپ چرخیده داچی مامینه دفاع بیرون با دست چپ

3- در جا ( بدون حرکت ) پا جفت شده و با دست راست دفاع بیرون و با دست چپ دفاع پایین

4- در جا ( بدون حرکت ) پا جفت شده و با دست چپ دفاع بیرون و با دست راست دفاع پایین

5- چرخش 180 درجه به سمت راست داچی مامینه دفاع بیرون با دست راست

6- در جا ( بدون حرکت ) پا جفت شده و با دست چپ دفاع بیرون و با دست راست دفاع پایین

7- در جا ( بدون حرکت ) پا جفت شده و با دست راست دفاع بیرون و با دست چپ دفاع پایین

8- چرخش 90 درجه به سمت چپ داچی مامینه دفاع بیرون با دست چپ

9- حرکت رو به جلو با پای راست  داچی زنکودسو ضربه مشت با دست راست

10- عقب گرد کرده و مشت را پشت بدن میگذاریم

11- پای چپ بلند شده و حرکت میکند جلو داچی شیکو داچی است و با دست چپ ضربه میزنیم

12- حرکت رو به جلو با پای راست داچی زنکودسو ضربه مشت با دست راست و کیای وسط کاتا

13- پای راست ثابت است و 180 درجه از سمت چپ میچرخیم و دست ها را روی کمر میگذاریم

14- پای راست حرکت رو به جلو  ضربه با آرنج دست راست و داچی شیکو است

15- در جا ( بدون حرکت ) دست راست باز شده و ضربه میزند

16- پای چپ حرکت رو به جلو  ضربه با آرنج دست چپ و داچی شیکو است

17- در جا ( بدون حرکت ) دست چپ باز شده و ضربه میزند

18- پای راست حرکت رو به جلو  ضربه با آرنج دست راست و داچی شیکو است

19- در جا ( بدون حرکت ) دست راست باز شده و ضربه میزند این بار دست جمع نمیشود

20- حرکت رو به جلو با پای چپ داچی زنکودسو ضربه مشت با دست چپ و کیای وسط کاتا

21- از سمت چپ می چرخیم (180 درجه) و می ایستیم دست راست با آرنج ضربه میزند

22- مقداری حرکت به سمت راست وبا آرنج  دست چپ ضربه میزنیم

23-  پایان کاتا حالت یوی

(پینان یودان) کاتا شماره ی 4

1- حالت جی احترام گذاشته تغییر حالت به یوی

2- حرکت به سمت چپ ( پای چپ باز شده ) داچی ماهامینه با دست چپ شوتوکه و با دست راست دفاع بالای میزنید که دست باز است

3- پای چپ بسته شده و بعد پای راست به سمت راست بدن باز میشود داچی ماهامینه با دست راست شوتوکه و با دست چپ دفاع بالای میزنید که دست باز است

4- پای راست جمع شده و پای چپ جلو رفته داچی زنکودسو هر دوست حرکت رو به جلو ( مشت راست روی چپ است)

5- حرکت رو به جلو با پای راست داچی ماهامینه دفاع بیرون با دست راست و دست چپ مشت روی سینه

6- پای راست به پای چپ چسبیده و مشت دست چپ موازی مشت راست قرار میگیرد

7- چرخش 90 درجه به سمت چپ ضربه با دست چپ و مای گیری با پای چپ

8- داچی زنکودسو با کف دست چپ به آرنج دست راست خود ضربه میزنیم ( درجا )

9- پای راست جمع شده و مشت دست راست موازی مشت چپ قرار میگیرد

10- چرخش 90 درجه به سمت راست ضربه با دست راست و مای گیری با پای راست

11- داچی زنکودسو با کف دست راست به آرنج دست چپ خود ضربه میزنیم ( درجا)

12-  (نکته این داچی را بطور مختصر توضیح میدهیم انشا الله  در کاتا های بالاتر کامل تر توضیح می دهیم به صورت مختصر این داچی مانند کیواداچی است با این تفاوت که زانوها رو به داخل است و یک پا از پای دیگر جلوتر است )

به سمت چپ میچرخید تغییر داچی میدهیم پای چپ مقدار جلوتر است دست چپ جلوی سر قرار میگیرد و دست راست ضربه میزند با نوک انگشتان

13- ضربه مایگیری با پای راست دست ها به همان حالت میماند

14 -  وقتی پا را زمین گذاشتیم داچی زنکودسو ضربه با پشت دست میزنیم و کیای وسط کاتا

15- چرخش از سمت چپ 225 درجه داچی مامینه دفاع بیرون با دست چپ

16- حرکت رو به جلو با داچی زنکودسو مایگیری با پای راست

17- در جا (بدون حرکت ) داچی زنکودسو ضربه مشت با دست راست

18- در جا (بدون حرکت ) داچی زنکودسو ضربه مشت با دست چپ

19- چرخش 90 درجه به سمت راست داچی مامینه دفاع بیرون با دست راست

20- حرکت رو به جلو با داچی زنکودسو مایگیری با پای چپ

21- در جا (بدون حرکت ) داچی زنکودسو ضربه مشت با دست چپ

22- در جا (بدون حرکت ) داچی زنکودسو ضربه مشت با دست راست

23- چرخش 45 درجه به سمت چپ داچی ماهامینه با دست چپ دفاع بیرون دست راست روی سینه مشت

24- حرکت رو به جلو داچی ماهامینه با دست راست دفاع بیرون دست چپ روی سینه مشت

25- حرکت رو به جلو داچی ماهامینه با دست چپ دفاع بیرون دست راست روی سینه مشت

26- تغییر داچی میدهیم به زنکودسو و لباس حریف فرضی را گرفته داچی زنکودسو

27- درجا با زانوی پای راست ضربه میزنیم و کیای وسط کاتا

28- از سمت چپ چرخیده داچی ماهامینه پای چپ جلو این دفاع طوری است که ضربه مایگیری را باید بگیرد

29- پای راست نزدیک پای چپشده و دوباره باز میشود و دوباره دفاع را تکرار میکنیم.
[ شنبه 19 آذر 1390 ] [ 09:17 ق.ظ ] [ فر فنی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره فرفنی و كلبه ی حقیرش

باسلام خدمت تمام دوستان عزیز هم رزمی کار هم رزم دوست
بنده قصد براین دارم که در مورد ورزش کاراته (سبــک وادوریو ) مطلب بگذارم.
امیدوارم قطره ای از دریای کاراته را به شما دوستان محبوب بچشانم واز این دریا بهرمند
بشوید،البته این نکته فراموش نشود که از تمام دوستان کاراته کا کمک میخواهم تا
دربهتر معرفی کردن کاراته بنده را یاری نمائید و
جا داره که ازشیهان مصوری و استاد عزیزم سن سی فاطمه امامقلی نهایت تقدیر و تشکر را کنم وآرزوی صحت و سلامتی را برایشان دارم .
با تشکر از شما دوستان که نگاهتان را به وبلاگم هـــدیه می کنید.
??؟؟
آمار سایت فرفنی
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

....